Akademie

GR 8-9

VERPLIGTE LEERAREAS/COMPULSORY LEARNING AREAS

Wiskunde, Afrikaans, Engels, Natuurwetenskappe, Tegnologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Kuns en Kultuur, Menslike en Sosiale Wetenskappe, Lewensoriëntering.
Maths, Afrikaans, English, Natural Science, Technology, Economics Management and Science, Art and Culture, Human and Social Sciences, Life Orientation.

GR 10 -12

VIER VERPLIGTE VAKKE/FOUR COMPULSORY SUBJECTS


AFRIKAANS
Afrikaans is verpligtend as leer- en onderrigtaal van die skool en word as Huistaal asook Eerste Addisionele Taal aangebied./
Afrikaans is compulsory as a language of learning and teaching of the school and is presented as Home Language as well as First Additional Language.

ENGLISH OR SEPEDI
English or Sepedi is taught as a Home Language. At least one of these languages is compulsory for learning. English is also taught as a First Additional Language.

WISKUNDE OF WISKUNDIGE GELETTERDHEID/MATHEMATICS OR MATHEMATICAL LITERACY
Een van bogenoemde moet geneem en geslaag word. ‘n Leerder sal toegelaat word om vanaf Wiskunde na Wiskundige Geletterdheid te vervlak, maar ‘n skuif van Wiskundige Geletterdheid na Wiskunde sal onmoontlik wees. Wiskundige Geletterdheid word aanbeveel vir ‘n leerder wat nie Wiskunde vir studie- of beroepsdoeleindes benodig nie./
One of the above must be taken and passed. A learner will be allowed to move from Mathematics to Mathematical Literacy, but a move from Mathematical Literacy to Mathematics will be impossible. Mathematical Literacy is recommended for a learner who does not require Mathematics for further study or professional purposes.

LEWENSORIËNTERING/LIFE ORIENTATION
Leerders word voorberei om hul verwagtinge van die toekoms te besef, toegang tot bykomende en hoër onderwys te verkry en hul plek in die samelewing in te neem. Lewensoriëntering verskaf ‘n groter verskeidenheid loopbaankeuses aan leerders en rus hulle toe met persoonlike bestuursvaardighede wat hulle in hul volwasse lewe sal help./
Learners are prepared to achieve their expectations of the future, gain access to additional and higher education and take their place in society. Life Orientation provides a wider variety of career choices to learners and equips them with personal management skills that will help them in their adult lives.

KEUSEVAKKE/CHOICE SUBJECTS

KIES ENIGE DRIE/CHOOSE ANY THREE 

FISIESE WETENSKAPPE/PHYSICAL SCIENCE

LEWENSWETENSKAPPE/LIFE SCIENCE

REKENAARWETENSKAPPE/COMPUTER SCIENCE

• RTT – Rekenaartoepassingstegnologie/CAT – Computer Applications Technology

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE/ ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES 

• Rekeningkunde/Accounting

• Besigheidstudies/Business Studies

MENSLIKE EN SOSIALE WETENSKAPPE/ HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

• Geografie/Geography

• Geskiedenis/History

• Musiek/Music

VERVAARDIGINGS, INGENIEURS EN ONTWERPTEGNOLOGIE/MANUFACTURING, ENGINEERING AND DESIGN TECHNOLOGY

• Ingenieursgrafika en Ontwerp (Tegniese Tekene)/ Engineering Graphics and Design (Technical Drawings)

• Gasvryheidstudies (Hotelhouding en Spyseniering)/Hospitality Studies (Hotel Keeping and Catering)