Inligting

ONDERRIGGELD/SCHOOL FEES

Onderriggeld vir 2019 is vasgestel op R17 000-00 per leerder.
Betaling geskied oor 10 maande vanaf Januarie tot Oktober – R1 700,00 pm.
Sou u die volle rekening vereffen voor einde Maart 2019, kwalifiseer u vir 10% korting.

Tuition fees for 2019 has been determined at R17 000-00 per learner.
Payment is made over 10 months from January to October – R1 700,00 pm.
Should you pay the full amount before end March 2019, you will qualify for 10% discount.

SKOOLTYE/SCHOOL HOURS

07:10
Maak asseblief seker dat u kind betyds is vir skool.
Please ensure that your child is at school on time.

OPENING/ASSEMBLY

‘n Formele opening word elke Maandag en Vrydag in die vierkant gehou.
A formal assembly is held every Monday and Friday in the square.

TOESTEMMING OM DIE SKOOLGRONDE TE VERLAAT

Geen leerder mag die skoolterrein sonder skriftelike toestemming verlaat nie.  Verlof kan soos volg verkry word:

Gedurende voogperiode kry die leerder ‘n toestemmingsbrief by Me. Ariëtha Truter by die kantoor. Die leerder word verwys na die verskeie onderwysers wie se klasse hy/sy nie sal kan bywoon nie vir hul handtekening. Die leerder neem die getekende dokument na die graadhoof wie die skriftelike versoek op die amptelike brief sal teken. Wanneer Me. Truter die getekende brief ontvang, word daar ‘n stempel op die brief geplaas waarna die leerder die terrein verlaat met die brief aan hom/haar as persoon. Dit is ‘n amptelike brief en kan deur enige volwassene gevra word om die toestemmingsbrief te toon vir inspeksie. Me. Truter teken alle gevalle waar ‘n leerder die skoolterrein verlaat met of sonder toestemming by die kantoor aan.

PERMISSION TO LEAVE THE SCHOOL GROUNDS

No learner may leave the school grounds without written permission.  Permission must be obtained in the following manner:

During register period the learner must get a permission letter from Mrs Ariëtha Truter at the office. The learner is referred to the various teachers whose classes he/she will miss for their signatures. The learner takes the signed document to the grade principal who signs the official permission letter. Once Mrs Truter receives the signed letter, the school stamp is placed on the letter whereafter the learner may leave the school grounds with the letter on his/her person. This is an official letter and any adult has the right to ask to be shown the letter for inspection. Mrs Truter registers all cases at the office where a learner leaves the school grounds with or without permission.

BESTUURSPAN/MANAGEMENT TEAM 2019

Gr 8    Douw Oosthuizen
Gr 9    Illze Malan
Gr 10  Erndina Viljoen
Gr 11   Nicolene Venter
Gr 12  André Grové

Hoof van Dissipline/Head of Discipline: Martiens Joubert

SKOOLDRAG/SCHOOL UNIFORM

Geen “bench jackets” mag skool toe aangetrek word nie. Dit is slegs sportdrag. Net ‘n blou kleurbaadjie, die gewone blou skooltrui en die oortrektrui mag gedra word.

Students are not allowed to wear a “bench jacket” to school. It is strictly sportswear. Only the blue blazer, blue school jerseys and blue pull-overs will be allowed.

PIERNEEFSAAL

U is welkom om die skool se Pierneefsaal te huur vir alle funksies soos
– troues,
– 21e verjaarsdae,
– spesiale huweliksherdenkings,
– reünies, ens.

You are welcome to hire the Pierneef hall for all functions such as
– weddings,
– 21st birthdays,
– special anniversaries,
– reunions, etc.

Besprekings/Bookings: Nicolene Venter