Etos, Visie en Missie

Etos/Ethos 

Ons etos is ons beskouing oor die lewe en oor die wêreld. ’n Christelike etos beteken: Ons glo dat God die Skepper is, dat Hy alle mense gelykwaardig gemaak het en dat die Bybel en Christelike beginsels die karakter en handelinge van die skool sal bepaal. Die riglyne waarvolgens hierdie beginsels neerslag moet vind in die skool, word prakties in die Gedragskode beskryf.

Our ethos is our view of life and the world. A Christian ethos means: We believe that God is the Creator, that He has made all people equal and that the Bible and Christian principles will determine the character and actions of the school. The guidelines according to which these principles must be found in the school are described practically in the Code of Conduct.

Visie/Vision

’n Dinamiese instelling gerig op hoogstaande en toekomsgerigte onderwys.

A dynamic institution aimed at high-quality and future-oriented education.

Missie/Mission

  • Om elke leerder vanuit sy godsdienstige beginsels deur dinamiese en toekomsgerigte onderwys na volwassenheid te lei;
  • Om as dinamiese gemeenskapsgeoriënteerde opvoedkundige instelling doelbewuste en doelgerigte skakeling in ’n aktiewe vennootskap tussen ouers en personeel, die skool doeltreffend te bestuur en te bedryf;
  • Om ’n werkomgewing te skep waarin elke personeellid ’n sinvolle bydrae tot hoogstaande onderwys en dinamiese bedryf van die skool kan lewer;
  • Om diens te lewer aan die breër gemeenskap waar hulpbronne dit toelaat;
  • Om meelewende lede van die gemeenskap op ’n effektiewe basis by die bedryf van die skool te betrek.

 

  • To guide each learner from adulthood to maturity through dynamic and future-oriented education;
  • To effectively and purposefully liaise in an active partnership between parents and staff as a dynamic community-oriented educational institution, while effectively managing and operating the school;
  • To create a work environment in which each staff member can make a meaningful contribution to high school education and dynamic school operations;
  • To render service to the broader community where resources allow it;
  • To involve compassionate members of the community with the school effectively.