Geskiedenis

Toeka tot Nou

Die eerste skool te Pieterpotgieterrust was die Publieke Christelike Skool wat in 1890 gestig is.  Die skool was gehuisves in ‘n hartebeeshuisie op die noord-oostelike hoek van Ruiterweg en Retiefstraat.  Die skool het waarskynlik bestaan tot 1899/1900.

‘n Hele aantal klein skooltjies was tussen 1882 en 1890 op buiteplase in die omgewing van Potgietersrus gestig.  Die bestaanstyd van die meeste van hierdie skooltjies het gewissel van drie tot twaalf maande en word toegeskryf aan die gewoonte van die ouers om die kinders met ploeg- en oestye uit die skool te neem om met die plaaswerk te help.

Hoërskool Piet Potgieter se deure het amptelik op 20 Januarie 1942 geopen en op hierdie dag het die hoof in die joernaal geskryf dat die volgende brief van die Sekretaris van die Skoolraad ontvang is: “Graag deel ek u mee dat die Piet Potgieter Junior Hoërskool (soos die skool vanaf 1941 bekend was) vanaf 20 Januarie 1942 omskep is in ‘n Hoërskool en as sulks geproklameer is in die Provinsiale Staatskoerant no.1724 van 12 Januarie 1942.” Die skool het met nagenoeg 286 leerlinge begin.  In 1943 was daar meer as 100 Standerd 6-leerlinge (Graad 8) en op 7 Februarie 1944 was die getalle op die tiende skooldag 367.

Vanaf die begin van 1944 was stadigaan begin met die regmaak van die grond waar die nuwe skool gebou sou word.  Die terrein was omgeploeg deur gebruik te maak van koshuisosse en met kruiwaens en skoppe was die grond verwyder.  Op 15 Oktober 1945 het die hoof in die joernaal geskryf:  “Die sportgronde op die nuwe skoolterrein is op Saterdag so ver voltooi dat die voetbalpale opgerig word.”

Die hoeksteen van die skoolgebou was deur die Administrateur van Transvaal Genl. J.J. Pienaar op 25 Oktober 1945 onthul.  Op 15 Oktober 1946 was daar oorgetrek na die nuwe gebou.  Die eerste groep leerlinge wat in Standerd 6 (Graad 8) op Hoërskool Piet Potgieter begin het, het in 1946 matrikuleer.  Op 14 Maart 1947 was die nuwe skoolgebou ingewy en Me. Kreft, eggenote van die Direkteur van Onderwys, het die wapen onthul, waarna Caroline Papenfus, hoofdogter van die skool, aan haar ‘n ruiker oorhandig en die leerlinge die skoollied gesing het.

Die hoeksteen van die Elsie-Maria koshuis was op 2 Mei 1931 gelê, en na vele veraderinge en verbeteringe spog Hoërskool Piet Potgieter vandag met ‘n pragtige koshuis.

Van die eerste grond-atletiekbaan, karige pawiljoene, 1 grond hokkiebaan en slegs 1 voetbalveld, spog Hoërskool Piet Potgieter vandag met ‘n terrein waarop ons werklik trots is: 3 rugbyvelde, pragtige pawiljoene om ons atletiekbaan, die Pierneefsaal, die Jas Hansen-losie, 3 hokkievelde, 9 tennisbane en 13 netbalbane, ’n krieketveld en 5 nette, hokkie-, netbal- en rugbykamers, ’n gym (privaat) en selfs ‘n kaskarbaan.

Ons terrein is daar vir die gebruik van ons pragtige kinders. Ons skep graag geleenthede waar drome ‘n werklikheid word, gawes en talente ten volle ontwikkel kan word – ‘n platvorm vir prestasie.

Om deel van hierdie skool te wees is om deel te wees van ‘n ryk en lewendige geskiedenis, ‘n skool met ‘n sterk karakter waar doelgerigte onderwysers met liefde elke dag hul taak verrig, waar sport en kultuuraktiwiteite met entoesiasme aangepak en afgehandel word.

Hoërskool Piet Potgieter is ‘n pragtige skool in die hartjie van die Bosveld, omring deur die asemrowende Waterberge.

From then until now

The first school at Pieterpotgieterrust was the Public Christian School founded in 1890. The school was housed in a “Hartebees” house on the north-eastern corner of Ruiter Road and Retief Street. The school probably existed until 1899/1900.

A number of small schools were established on outdoor farms in the vicinity of Potgietersrus between 1882 and 1890. The lifespan of most of these schools ranged from three to twelve months and is attributed to the habit of parents taking the children out of school to help with farm work.

Piet Potgieter High School’s doors officially opened on January 20, 1942 and on this day the principal wrote in the journal that the following letter was received from the Secretary of the School Board stating that the Piet Potgieter Junior High School (as the school was known from 1941) was converted into a high school from 20 January 1942 and was proclaimed as such in the Provincial Government Gazette no. 1724 of January 12, 1942. The school started with about 286 pupils. In 1943, there were more than 100 Standard 6 (Grade 8) pupils and on February 7, 1944, the numbers were 367 on the tenth school day.

From the beginning of 1944, the school grounds where the new school would be built were gradually prepared. The terrain was plowed using oxen, and with wheelbarrows and shovels the ground was slowly removed. On October 15, 1945, the principal wrote in the journal that the sports grounds on the new school grounds were completed on Saturday and football poles had been erected. 

The cornerstone of the school building was revealed on October 25, 1945 by the Transvaal General Administrator. J.J. Pienaar. On October 15, 1946, the school moved to the new building. The first group of pupils who started in Standard 6 (Grade 8) at Piet Potgieter High School matriculated in 1946. On March 14, 1947, the new school building was inaugurated and Mrs Kreft, wife of the Director of Education, unveiled the emblem, after which Caroline Papenfus, principal of the school, handed her a bouquet and the pupils sang the school song.

The cornerstone of the Elsie-Maria residence was laid on May 2, 1931, and after many meetings and improvements, Hoërskool Piet Potgieter has a beautiful residence to this day.

From the first athletics track, meager pavilions, 1 ground hockey track and only 1 football field, Hoërskool Piet Potgieter boasts a terrain that we are really proud of: 3 rugby fields, beautiful pavilions around our athletics track, the Pierneef recreation hall, the Jas Hansen spectator box, 3 hockey fields, 9 tennis courts and 13 netball courts, a cricket field and 5 nets, hockey, netball and rugby rooms, a gymnasium (private) and a boxcart track!

Our school is there for the use of our beautiful children. We like to create opportunities where dreams become a reality, gifts and talents can be fully developed – a platform for achievement! To be part of this school is to be part of a rich and vibrant history. We have a school with strong character, dedicated teachers who love doing their job every day, where sporting activities and culture are enjoyed with great enthusiasm.

Piet Potgieter High School is a beautiful school in the heart of the Bushveld, surrounded by the breathtaking Waterberg Mountains.